1

Voorontwerp Omgevingsvisie

t/m 11 september 2023 om 12:31

* Deze fase liep tot 8 maart 2023

Al twee-en-een-half jaar raadplegen we u en vele andere partijen om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente Middelburg. De laatste grote stap in dat proces waren de drie scenario's waar u commentaar op heeft gegeven en waar u aan de hand van stellingen op heeft gereageerd.

Sinds die tijd hebben we achter de schermen met uw bijdragen verder gewerkt aan de visie die nu steeds meer vorm krijgt. We zijn nu zo ver dat we het zogenaamde 'voorontwerp' van de Omgevingsvisie aan u voor kunnen leggen.

Wij nodigen u uit om het voorontwerp van de Omgevingsvisie te lezen (zie de bijlage). De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvattingen over de opgestelde visie en op eventuele onvolkomenheden. De inzagetermijn is 6 weken en sluit dus op 8 maart 2023. Behalve het voorontwerp ziet u in de bijlage ook de bijbehorende Omgevings Effect Rapportage over de visie.

Uw schriftelijke inspraakreactie op het voorontwerp moet u richten aan het college van B&W van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. 

Na afloop van de inzagetermijn bespreken we alle binnengekomen overlegreacties met het College van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad krijgt een memo waarin de (anonieme) reacties op hoofdlijnen worden samengevat. We passen het voorontwerp eventueel aan, vervolgens is dit de zogenaamde ontwerp-omgevingsvisie. Daarna volgt de formele ter inzage legging (volgende fase).

In het voorontwerp staan nog weinig afbeeldingen, geen foto’s en voor dit document is ook nog geen layout gemaakt. Dat doen we pas als de Omgevingsvisie naar de gemeenteraad gaat. Kijk op de tijdlijn voor het verdere proces dat uiteindelijk leidt tot goedkeuring door de gemeenteraad.

Opmerking:

In deze visie spreken we over Middelburg en stad, als we de hele gemeente bedoelen. Dat betekent geenszins dat de dorpen en het buitengebied er minder toe doen, het heeft puur te maken met leesbaarheid. Als we overal ‘gemeente Middelburg’ of ‘onze gemeente’ schrijven dan, wordt de tekst minder pakkend. De leidende principes, zoals ‘een gezonde stad’ hebben nadrukkelijk betrekking op de hele gemeente. 

20230119 Voorontwerp Omgevingsvisie Middelburg 2050 - DEF (3).pdf

Bijlage 2 20220506 oer bij de omgevingsvisie middelburg-gecomprimeerd.pdf