Denk mee over de toekomst van Middelburg!

De gemeente Middelburg maakt een Omgevingsvisie: een beeld hoe Middelburg er in het jaar 2050 uit zou kunnen zien. Deze visie gebruiken we de komende jaren om richting te geven aan ontwikkelingen in onze leefomgeving. Het is belangrijk dat veel mensen die betrokken zijn bij de gemeente Middelburg hun mening kunnen geven over deze visie.

Bekijk hier de oproep van Robbert en Bianca:

Wat hebben we al gedaan?

De afgelopen periode zijn heel veel ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden. Alle ideeën en opbrengsten uit de eerdere fases hebben we vertaald naar drie mogelijke toekomstbeelden die ons gaan helpen om belangrijke keuzes te maken. Ze schenken vooral aandacht aan wonen, economie en mobiliteit, natuur en landschap, klimaat en energie en als laatste ook: samenwerken.

Welke waarden vindt u belangrijk?

Het eerste toekomstbeeld heeft als titel ‘Groen’. Het tweede toekomstbeeld heet ‘Compleet’. De derde variant heeft als speerpunt ‘Sterke wijken en dorpen’. Elk van de drie beelden gaat uit van verschillende uitgangspunten en waarden. Gezamenlijk geven de drie mogelijke toekomstbeelden het hele spectrum weer van mogelijke oplossingsrichtingen. Het is niet de bedoeling dat we nu voor het ene of het andere toekomstbeeld kiezen. Wel willen we graag weten welke onderliggende waarden u belangrijk vindt en welke keuzes daar dan bij horen. Daar hebben we 21 stellingen over gemaakt, waar inwoners op gereageerd hebben.

Op naar één toekomstbeeld

Door het daar met elkaar over te hebben, komen we straks tot één toekomstbeeld: de omgevingsvisie. Daar hoort een kaart bij en een strategie: hoe passen we dat toekomstbeeld toe op de ontwikkelingen die op ons af komen? Hoe wegen we beleidskeuzes en plannen af tegen alle waarden die we in onze visie hebben opgenomen? Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. Maar voor het zover is kunt u volop meedenken:

  1. Bestudeer de toekomstbeelden: groen en compleet en sterke wijken en dorpen

Wat spreekt u het meest en het minst aan?

Ambitie Middelburg2050 voor alle toekomstbeelden:

In Middelburg is het goed wonen en goed leven. We koesteren en gebruiken het zo talrijk aanwezige erfgoed van onze steden en daarbuiten. Het buitengebied van heel Walcheren vormt een uniek en aantrekkelijk geheel. Zoals Middelburg, Veere en Vlissingen ook niet los van elkaar gezien kunnen worden. Er is een prettig werk/woon/leerklimaat voor jongeren, in onze gemeente is de menselijke maat leidend. We ademen hier schone lucht, de buitenruimte zet aan tot bewegen en je vindt hier rust. De lokale (deel)economie floreert en Middelburg is volledig circulair. Het toerisme groeit, vooral voor kortstondige verblijven.

Om te voorzien in onze energiebehoefte en voor klimaatadaptatie is het onvermijdelijk dat het landschap en het aanzien van de bebouwing verandert. Grootschalige energievoorzieningen concentreren zich in de Sloezone en zijn zoveel mogelijk gecombineerd met agrarische dubbelfuncties. Van de lokale en landelijke overheid mag je verwachten dat er afdoende maatregelen genomen zijn op het gebied van energie, klimaatadaptatie en infrastructuur. We verweven natuur met andere functies binnen het landelijk en stedelijk gebied; een natuurinclusieve benadering. Kleinschalig en natuurinclusief werken en ecosysteemdiensten worden beloond.

In Middelburg is bereikbaarheid optimaal: in deze zogenaamde '15-minutenstad' kun je je zonder auto in 15 minuten van A naar B bewegen. Er zijn geen of een zeer beperkt aantal auto’s meer in de binnenstad. Er zijn transferia en volop mogelijkheden voor niet vervuilend (deel)vervoer. De kwaliteit van de democratie is verhoogd door een grotere stem van burgers in het bestuur van de gemeente. Er ontstaat veel vernieuwing vanuit de samenleving. De overheid neemt het voortouw bij het reguleren van heikele, overstijgende onderwerpen als privacy, artificiële intelligentie, databeheer, ondermijning, veiligheid. Daarbij doet zij maximaal beroep op het probleemoplossend vermogen van de (bij voorkeur lokale) samenleving. Er is geld voor kunst, cultuur en maatschappelijke stages.