4

Vaststelling Zienswijzenrapport door College

vanaf 20 december 2023

De ontwerp Omgevingsvisie Middelburg 2050 (en de Omgevingseffectrapportage op de Omgevingsvisie) hebben in september en oktober 2023 zes weken ter inzage gelegen. Op dit ontwerp zijn 37 zienswijzen binnengekomen.

Deze zienswijzen zijn beantwoord in een zienswijzenrapport en verwerkt in de Omgevingsvisie. Hiernaast zijn er ambtshalve enkele wijzigingen doorgevoerd. Op 19 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het zienswijzenrapport vastgesteld. Naar verwachting vindt de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad plaats op 1 februari 2024.

Er is nog geen opgemaakte versie van de definitieve Omgevingsvisie beschikbaar. Hiervoor is gekozen omdat opmaken veel tijd kost en de tekst naar aanleiding van besluitvorming door de gemeenteraad ook nog zou kunnen veranderen. De definitieve opmaak zal plaatsvinden na vaststelling van de Omgevingsvisie. In de versie die is bijgevoegd zijn alle wijzigingen en aanvullingen gemarkeerd. Hiermee zijn de verschillen tussen ontwerpversie en de definitieve versie goed zichtbaar.