7

Besluitvorming gemeenteraad

vanaf 1 februari 2024

1 februari heeft de gemeenteraad van Middelburg een besluit genomen over locaties waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. In totaal zijn we op zoek naar plek voor 1200 woningen tot 2040. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen aan de hand van een voorstel van het college van B&W. In dit voorstel zijn de aanbevelingen uit het inwonerberaad meegenomen.

Belang vaststellen woningbouwlocaties
Het is belangrijk dat de gemeenteraad dit besluit nam, omdat we nu aan de slag kunnen met het bouwen van woningen. We hebben een urgente opgave om de komende jaren nieuwe woningen te realiseren. Het gaat hierbij om een grote verscheidenheid aan woningen. Zo wordt de vraag naar levensloopbestendige en vooral betaalbare woningen steeds groter. Ook kan het college nu in gesprek met Woongoed om te bepalen waar zo snel mogelijk begonnen kan worden met het bouwen van sociale huurwoningen.

Inwonerberaad
In de zomerperiode van 2023 is door middel van een loting een inwonerraad samengesteld. De deelnemers kregen de opdracht om tot een adviesrapport inclusief kansenkaart te komen voor mogelijke woningbouwlocaties tot 2040 binnen de gemeente. In twee bijeenkomsten lukte het de zestig gelote Middelburgers om democratisch tot een advies te komen. Zij droegen in totaal vijftien locaties aan. Een aantal locaties was voor de gemeente een verrassing.

Op 8 november overhandigde een delegatie van de inwonerraad het rapport met kansenkaart aan het college van B&W. Vervolgens heeft het college van B&W een ambtelijk advies gevraagd op deze kaart. Op 19 december 2023 heeft het college van B&W het advies over de nieuwe woningbouwlocaties tot 2040 vastgesteld en is dit vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Gisteren nam de gemeenteraad het uiteindelijke besluit over dit advies en de kaart met woningbouwlocaties.

Advies college B&W
Het advies van het inwonerberaad beschouwde het college van B&W als zwaarwegend. Veruit de meeste locaties uit de kansenkaart zijn één op één overgenomen in het advies richting de gemeenteraad. Van een beperkt aantal locaties werd voorgesteld om deze niet over te nemen. Dit zijn locaties in het buitengebied van Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland, twee locaties in het buitengebied van Middelburg, het Damplein en woningbouw op Ramsburg en Arnestein. Dit zijn voornamelijk locaties waar vanwege wettelijke regels bepaalde beperkingen gelden. Of waarvan het college denkt dat de vraag naar nieuwe woningen niet zó groot is.

Besluit gemeenteraad
Over het merendeel van de locaties die vanuit het inwonerberaad waren voorgesteld was de gemeenteraad het eens. Er waren daarentegen ook enkele locaties waar de raad haar goedkeuring niet aan gaf of waarnaar zij nader onderzoek wil. Ten opzichte van het advies vanuit het college is het volgende gewijzigd:

  • De locatie Cleene Hooge (die het college nader wilde onderzoeken) is geschrapt;
  • De locatie ten westen van Rittenburg is geschrapt;
  • Een tweede locatie bij Nieuw- en Sint Joosland (die het college had geschrapt) is alsnog toegevoegd;
  • De locatie Brigdamseweg (die het college had toegevoegd) wil men eerst nader onderzoeken;
  • De locatie Poppenroede (ten noorden van de Griffioen, door het inwonerberaad na stemming als niet kansrijk gezien) wil men nader onderzoeken;
  • De locatie Trekdijk (niet uit het inwonerberaad naar voren gekomen) wil men nader onderzoeken;
  • Voor het gebied ten oosten van de N57 wil men nader onderzoek. Hoewel deze locatie door het inwonerberaad niet aangeduid is als kansrijk, vindt de raad het toch een locatie waar nog eens goed naar gekeken moet worden.

De kansenkaart
Op de kansenkaart staat nu een groot aantal locaties benoemd, waarvan al vastgesteld is dat dit kansrijke locaties zijn om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast zijn ook enkele locaties ingetekend, die nog verder onderzocht dienen te worden. Dit onderzoek vindt de komende maanden plaats. Naar verwachting krijgt de gemeenteraad in het derde kwartaal van dit jaar daarvoor een voorstel. De kaart zal dan ook als onderdeel worden toegevoegd aan de omgevingsvisie.

Notitie nieuwe woningbouwlocaties na besluit gemeenteraad 1 februari 2024.pdf

Kaart nieuwe woningbouwlocaties na besluit gemeenteraad 1 februari 2024.pdf