2

Samenvatting Project

vanaf 21 juni 2023

Fases

In fase 1 kon men op Doemee meedenken over de nieuwe locatie door een korte toelichting, eventueel ondersteund met beeldmateriaal, te geven. Voorwaarden waaraan de locatie moest voldoen waren: een minimale afstand van 150 meter tot nabijgelegen woningen, gesitueerd binnen de bebouwde kom, regelmatig voorbijgangers, passend op een kavel van minimaal 1.500m2 en goed bereikbaar voor gebruikers. Ook moesten er activiteiten in de buurt zijn die een link hadden met skaten, sporten of jongeren, en moest de gemeente beheerder zijn van de locatie. Er was optioneel een Teamsoverleg, ter ondersteuning.
In fase 2 werden de verschillende locaties beoordeeld en onderzocht. Het college nam, in samenspraak met direct omwonenden en andere belanghebbenden, in fase 3 een ontwerpbesluit waarin de Geersesweg werd toegewezen als nieuwe locatie. Van 6 oktober tot 17 november (fase 4) lag het besluit ter inzage en kon men, digitaal of per post, een ‘formele zienswijze’ doen. In totaal kwamen er 19 reacties binnen, die het college meewoog in het definitieve besluit. Naast een nieuwe skatebaan komt er ook een nieuwe speelvoorziening, in afstemming met kinderen en omwonenden. In deze fase waren bezwaar en beroep niet mogelijk. Wel nam het college alle ingebrachte zienswijzen opnieuw mee in de overweging wat betreft de locatiekeuze. De stukken waarmee het college de raad adviseerde waren online in te zien. December 2021 kwam het voorstel dan eindelijk op de agenda van de commissie Ruimte. Burgers konden spreekrecht krijgen door zich van tevoren aan te melden. In fase 5 nodigde de gemeente skaters (‘meedenkers’) uit om het ontwerp te bepalen, en konden geïnteresseerden nadenken over het omliggende gebied. Participatie stond centraal in fase 6: de uitkomst van een aantal bijeenkomsten vormden een advies van de inwoners voor de inrichting van het gebied. Dat advies was nog aan te passen voordat het naar het college ging. In fase 7 werd het voorlopige ontwerp gepubliceerd op doemee en kon men hierop reageren, als ‘laatste check’. Ook in deze fase waren aanpassingen nog mogelijk. In fase 8 moest er wegens onvoldoende budget extra geld gevraagd worden in de commissievergadering van 30 mei. De agenda was vooraf online in te zien.
In het eerste deel van de vergadering konden burgers middels ‘spreekrecht’ aan een deel van de discussie meedoen.
 Op 9 juni 2022 (fase 9) stemde de raad in met extra budget voor de skatebaan. De gemeente hield contact met de klankbordgroep over de uitwerking van het ontwerp. Begin juli werd gestart met het aanleggen van een bouwweg en in augustus startte de bouw van de nieuwe skatebaan. 

Activiteiten

De 9 activiteiten van ‘project skatebaan’ waren: drie klankbordgroepsbijeenkomsten (besloten, op aanmelding) waar inwoners konden meepraten. Hierna volgde de commissie ruimtem die men online kon bijwonen. Een vierde klankbordgroep vond plaats in april 2022, en opnieuw een commissie ruimte, eind mei dat jaar. Tijdens de raadsvergadering in juni stemde de raad in met het extra budget. Een vijfde klankbordgroep vond plaats in november, en diezelfde maand organiseerde Welzijn Veere een bescheiden event ter viering van de ingebruikname van de skatebaan.

Reacties

In fase 1 kon men met een online ‘Bijdrage’ op Doemee opties aandragen voor de nieuwe locatie. Reacties waren bijvoorbeeld ‘Tromboneweg naast de wassstraat’, Stadspark Middelburg, Amaliapark, ‘terrein naast de nieuwe HAP locatie’, het ZEP terrein, en natuurlijk de ’Geerseweg’. Hierop konden anderen weer reageren. Argumenten vóór een locatie waren bijvoorbeeld: ‘jongeren kunnen zich hier met elkaar versterken’, ‘Ruim, weinig huizen die er last van hebben’, ‘Geen directe omwonenden, goed bereikbaar(…)’ en ‘(…)niet ver van de huidige skatebaan.’