Proces tot voorlopig besluit nieuwe locatie azc

De bestuursovereenkomst voor het huidige azc, op de locatie Swerf-Rust, loopt tot 25 juni 2025. De nieuwe locatie moet ruimte bieden aan 330 asielzoekers, en daarnaast 150 flexibele opvangplaatsen. 

 • Ontwikkelvisie Cleene Hooge 2019
  Op 27 juni 2019 is de ontwikkelvisie vastgesteld door de raad voor het gebied Cleene Hooge, waarbij 6 hectare is aangewezen als locatie voor woningbouw. De ontwikkelvisie en bijbehorende raadsvoorstel vindt u op de website van gemeente Middelburg.

 • 7 juli 2021, vergadering gemeenteraad
  De gemeenteraad heeft besloten om na afloop van de bestuursovereenkomst met het COA (van de huidige locatie van het AZC) opnieuw een AZC voor 330 opvangplaatsen te creëren.

 • 22 november 2022, collegevergadering
  Het college heeft ingestemd met de Zeeuwse afspraken en daarmee ook met de realisatie van flexibele capaciteit voor 150-250 opvangplekken. De gemeenteraad is hierover via een memo actieve informatie geïnformeerd.

 • 16 februari 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over de start van de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw AZC, daarbij zijn streefdata gecommuniceerd tot aan de locatiekeuze.

 • 13 april 2023, vergadering gemeenteraad
  De raad heeft ingestemd met de kaders waarbinnen gezocht wordt naar een nieuwe locatie van het azc. Streefdatum voor het voorgenomen besluit van de nieuwe locatie azc was 6 juni 2023.

 • 30 mei 2023 werd in een collegevergadering besloten dat nadere informatie gewenst was om een gedegen besluit te kunnen nemen voor de locatiekeuze azc. Het besluit tot locatiekeuze ging om die reden niet door op 6 juni 2023 en is toen uitgesteld.

 • 5 september 2023, collegevergadering
  Het college heeft besloten Cleene Hooge (binnen de kaders van de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelvisie; binnen de ruimtelijke contouren aan de zijde van de Europalaan) aan te wijzen als voorgenomen locatie voor een nieuw azc.

 • Informatieavonden in september 2023
  In september vonden er drie informatieavonden plaats, één voor de gemeenteraad en twee voor omwonenden op donderdag 7 september in de Oostkerk en op dinsdag 19 september in de Zeeuwse Concertzaal. De avonden begonnen met een presentatie van wethouder Jeroen Louws en COA. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen.

Alle documenten die bij deze data horen, vindt u op de website van gemeente Middelburg